Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 3

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Isfahan311****(***)Phone
Miz Esfehan311126*(***)Phone
Dorche Piaz312*******Phone
Esfahan312*******Phone
Khomeini Shahr312*******Phone
Shahin Shahr312*******Phone
Maneshian312247****Phone
Shahrake Baharestan312253****Phone
Sarshadan312255****Phone
Timiart312256****Phone
Shakavand312258****Phone
Roran312264****Phone
Ziar312267****Phone
Dashty312268****Phone
Ghahjavarestand312274****Phone
Paygah Hashtom Shekary312277****Phone
Jilan Abad312278****Phone
Barsian312282****Phone
Pile Varan312283****Phone
Kandalan312284****Phone
Koohan312287****Phone
Dastgerd-E-Ghadade312328****Phone
Kooshk312336****Phone
Ghale-E-Amirie312356****Phone
Meyme312422****Phone
Laybid-E-Meyme312432****Phone
Shahpoor Abad312532****Phone
Komshe312533****Phone
Sin312534****Phone
Dastgerd312545****Phone
Moorche Khort312564****Phone
Gazbarkhar312572****Phone
Gorgab312575****Phone
Dolat Abad312582****Phone
Ali Abad-E-Mola Ala312588****Phone
Koohpaye312622****Phone
Harand312633****Phone
Chandan312635****Phone
Ashkhoran312636****Phone
Toodashk312637****Phone
Toodashk Choo312637****Phone
Zafre Koohpaye312638****Phone
Jeze312642****Phone
Mazrae Shoor312643****Phone
Eslam Abad312644****Phone
Hashem Abad312646****Phone
Varzane Koohpaye312648****Phone
Azarkharan312652****Phone
Ghoortan312653****Phone
Kofran-E-Farfan312654****Phone
Jeshoghan312655****Phone
Bagher Abad312656****Phone
Moshkan312657****Phone
Ajhye312662****Phone
Havayi-E-Hashem Abad312663****Phone
Sagzi312666****Phone
Khoram312667****Phone
Khorchan312667****Phone
Nik Abad312722****Phone
Mohamad Abad-E-Jarghooye312724****Phone
Malva Jerd312732****Phone
Asfandoran312733****Phone
Dastjerd312734****Phone
Kamal Abad312734****Phone
Nasr Abad-E-Jarghooye312735****Phone
Rameshe312736****Phone
Hasan Abad-E-Jarghooye312753****Phone
Peykan312774****Phone
Esfahan315*******Phone
Habib Abad-E-Barkhordar315482****Phone
Esfahan321*******Phone
Shahr-E-Reza321*******Phone
Esfahan322*******Phone
Jorm Afshar322225****Phone
Asfarjan322226****Phone
Hoonjan322227****Phone
Ghasr-E-Cham322233****Phone
Dehaghan322262****Phone
Kahrooye322267****Phone
Poode Va Ghahe322268****Phone
Shahreza322272****Phone
Ghombovan322273****Phone
Hamgin322274****Phone
Moosa Abad322275****Phone
Ghamishloo322276****Phone
Samirom322322****Phone
Fath Abad322334****Phone
Vanak322336****Phone
Hana322337****Phone
Mehrgard322338****Phone
Kame322362****Phone
Bide322364****Phone
Khafr322367****Phone
Sivar322368****Phone
Esfahan323*******Phone
Naeen323*******Phone
Esfahan324*******Phone
Kajan324264****Phone
Belan324265****Phone
Bagheran324266****Phone
Neyestanak324267****Phone
Nistan324272****Phone
Kahang324274****Phone
Anarak324322****Phone
Choopanan324332****Phone
Khorbiabanak324422****Phone
Chandagh324434****Phone
Iraj324435****Phone
Mehrjan324436****Phone
Chah Malek324437****Phone
Farokhi324438****Phone
Garmeh324443****Phone
Esfahan331*******Phone
Najaf Abad331*******Phone
Esfahan332*******Phone
Goldasht332223****Phone
Jozdan332228****Phone
Asghar Abad332232****Phone
Haji Abad332256****Phone
Tiran332322****Phone
Asgaran332334****Phone
Afjan332335****Phone
Ghale-E-Nazer332337****Phone
Nehzat Abad332342****Phone
Tondaran332343****Phone
Kord-E-Olia332347****Phone
Varposht332352****Phone
Dolat Abad-E-Koroon332353****Phone
Mehdi Abad332354****Phone
Rezvanshahr332362****Phone
Dehagh332422****Phone
Olviche332424****Phone
Hosein Abad-E-Arabestan332427****Phone
Isfahan334******(*)Phone
Zarrin Shahr334******(*)Phone
Esfahan335*******Phone
Falavarjan335*******Phone
Oshian-E-Lanjan335242****Phone
Sade Oshian335243****Phone
Kachooyie335256****Phone
Karkhane-E-Zob Ahan335257****Phone
Foolad Shahr335262****Phone
Behjat Abad335266****Phone
Sheykh Ali335266****Phone
Siah-E-Afshar335332****Phone
Largan335337****Phone
Larigiji335337****Phone
Bagh-E-Abrisham335342****Phone
Shahr-E-Sanati-E-Oshtarjan335348****Phone
Zazran335352****Phone
Karkasan335357****Phone
Ghahdarijan335362****Phone
Hooye335366****Phone
Riakhoon335366****Phone
Zafre-E-Falavarjan335372****Phone
Pir Bakran335422****Phone
Sahr-E-Firoozan335424****Phone
Sahlovan Va Baghkoome335425****Phone
Tad335432****Phone
Vanhar335432****Phone
Mobarke33552*****Phone
Safayie33552*****Phone
Hasan Abad-E-Bidakan335534****Phone
Diziche335535****Phone
Shahr-E-Sanati-E-Mobarake335537****Phone
Karkoond335538****Phone
Foolad-E-Mobarake335543****Phone
Shahrak-E-Alame Majlesi335545****Phone
Zarinshahr335547****Phone
Deh Sorkh Lanjan335552****Phone
Talkhoonche335553****Phone
Khoolanjan335554****Phone
Bagh-E-Bahadoran335622****Phone
Charmhin335625****Phone
Mojtama-E-Sanaye Defa335632****Phone
Karchkan335634****Phone
Nogooran335635****Phone
Moorkan335637****Phone
Cham Noor335638****Phone
Cham Yoosef Ali335638****Phone
Kelishadrokh335642****Phone
Hardang335643****Phone
Katne Shoor335644****Phone
Sadegh Abad335644****Phone
Cham Heydar335645****Phone
Cham Tagh335645****Phone
Kerman341******(*)Phone
Miz Kerman341126***(*)Phone
Kerman342*******Phone
Rahim Abad342323****Phone
Zangi Abad342324****Phone
Hojat Abad342326****Phone
Chatrood342327****Phone
Sadi342332****Phone
Ghavam Abad Hamdie342335****Phone
Robat342336****Phone
Baghein342337****Phone
Shahre Sanati Kerman342342****Phone
Hootak342343****Phone
Koh Abad Amoiyeh342347****Phone
Ekhtiar Abad342353****Phone
Bagher Abad342357****Phone
Kazem Abad342364****Phone
Sar Asiab342366****Phone
Ravar342372****Phone
Feiz Abad342376****Phone
Tarz342377****Phone
Deh Ali342378****Phone
Khorand Ravar342382****Phone
Koh Jahr Ravar342383****Phone
Zarand34242*****Phone
Khanook342432****Phone
Dashjkhak342433****Phone
Shabjare342434****Phone
Jalal Abad342435****Phone
Kheir Abad342436****Phone
Shahrak Talaghani342437****Phone
Fath Abad342438****Phone
Bab Tangel342442****Phone
Kian Shahr342445****Phone
Ahmad Abad342447****Phone
Siriz342448****Phone
Dahoiyeh342453****Phone
Yazdan Abad342454****Phone
Jarjanak342456****Phone
Sang342457****Phone
Behesht Vahdat342462****Phone
Eslam Abad342464****Phone
Kooh Banan342472****Phone
Deh Ali Zarand342475****Phone
Joor342477****Phone
Bardsir34252*****Phone
Lali Zar342526****Phone
Negar342528****Phone
Glanzar342532****Phone
Mahan342622****Phone
Jooyar342627****Phone
Majy Abad342632****Phone
Ghanaghestan342633****Phone
Rain342662****Phone
Shahdad342722****Phone
Andoohjerd342725****Phone
Chehar Farsakh342732****Phone
Siraj342738****Phone
Golbaft342762****Phone
Joshaghan342772****Phone
Bam344*******Phone
Kerman344*******Phone
Kerman345*******Phone
Sir Jan345*******Phone
Kerman346*******Phone
Bravat346322****Phone
Taj Abad346327****Phone
Nezam Abad346328****Phone
Dehbekry346332****Phone
Arge Jadid346346****Phone
Rostam Abad346422****Phone
Ghasem Abad346426****Phone
Fahraj346436****Phone
Badr Abad346445****Phone
Chohgok Abad346447****Phone
Mohamad Abad Reigan346472****Phone
Mohammad Abad346483****Phone
Kerman347*******Phone
Pariz347322****Phone
Ezzat Abad347324****Phone
Najaf Shahr347334****Phone
Mahmood Abad347335****Phone
Zey Abad347336****Phone
Saadat Abad347338****Phone
Boloord347342****Phone
Emad Abad347345****Phone
Malek Abad347346****Phone
Mantaghe Azad Sirjan347347****Phone
Khosravani347348****Phone
Amir Abad Shool347352****Phone
Baft347422****Phone
Bezanjan347426****Phone
Kiskan347427****Phone
Googhar347428****Phone
Khabar347434****Phone
Raber347452****Phone
Lanjan347462****Phone
Sineh Banooeyeh347462****Phone
Henza347463****Phone
Ganjan347464****Phone
Tazraj347465****Phone
Orzooeeh347472****Phone
Vakil Abad347474****Phone
Doolat Abad347475****Phone
Jiroft348*******Phone
Kerman348*******Phone
Kerman349*******Phone
Dolat Abad Markazy3493226***Phone
Ali Abad Omran349327****Phone
Dar Mazar349372****Phone
Mohamad Abad Maskoon349422****Phone
Anbar Abad349462****Phone
Dosary349472****Phone
Kahnooj349522****Phone
Eslamabad349572****Phone
Ghale Ganj349622****Phone
Posht Lor349635****Phone
Menojan349662****Phone
Noodezh349664****Phone
Yazd351****(***)Phone
Miz Yazd351126*(***)Phone
Kohkiluye-Boyerahmad352*******Phone
Tehran352*******Phone
Yazd352*******Phone
Shahne352326****Phone
Khoidak352333****Phone
Seied Mirza352334****Phone
Ahamad Abad Moshir352336****Phone
Fahraj352346****Phone
Deh No352355****Phone
Hosein Abad352356****Phone
Moham Abad352358****Phone
Mohamad Abad352358****Phone
Ashkzar352362****Phone
Zaraj352367****Phone
Hasan Abad352372****Phone
Hosein352372****Phone
Shamsi352373****Phone
Sharif Abad352374****Phone
Sadr Abad352375****Phone
Bandar Abad352378****Phone
Khezr Abad352382****Phone
Nadooshan352392****Phone
Hamaneh352393****Phone
Kazab352393****Phone
Sadr Abad Naduoshen352396****Phone
Sorak352397****Phone
Darb Roz352398****Phone
Bafgh35242*****Phone
Basab352435****Phone
Sheitor352436****Phone
Senjedak352438****Phone
Bajgan352442****Phone
Bahabad352472****Phone
Ahmad352477****Phone
Karim Abad352477****Phone
Esfij352478****Phone
Ali Abad352482****Phone
Aliabad352482****Phone
Kheir Abad352482****Phone
Bonestan352483****Phone
Boniz352484****Phone
Deh Jamal352485****Phone
Arich352486****Phone
Mehriz352522****Phone
Khormiz352524****Phone
Tang Chenar352532****Phone
Mehriz352533****Phone
Sar Yazd352534****Phone
Bahadoran352537****Phone
Ali Abad Chehel Gazi352538****Phone
Tazanj352542****Phone
Menshad352557****Phone
Gerdkooh352558****Phone
Benadak Sadat352563****Phone
Harat352572****Phone
Fath Abad352575****Phone
Torkan352576****Phone
Marvast352582****Phone
Karkhangan352584****Phone
Mobarakeh352586****Phone
Hashem Abad352587****Phone
Chahak352588****Phone
Sharyari352589****Phone
Taft352622****Phone
Mazrae Haj Ali Asgar352634****Phone
Faiz352635****Phone
Feiz352635****Phone
Sadegh Abad352635****Phone
Sanich352638****Phone
Santij352638****Phone
Deh Bala352642****Phone
Tazarjan352643****Phone
Nasar Abad352644****Phone
Hemat Abad352645****Phone
Hemmat Abad352645****Phone
Eslamie352646****Phone
Eslamiyeh352646****Phone
Saeed Abad352647****Phone
Ali Abad352648****Phone
Nir352652****Phone
Reshkooee352655****Phone
Kahdooeeh352657****Phone
Zardin352658****Phone
Mir Hashem352659****Phone
Tooran Past352662****Phone
Abdollah352663****Phone
Hasan Abad Darrh Zereshk352664****Phone
Soltanab352665****Phone
Shovaz352667****Phone
Kord Abad352668****Phone
Chahook352672****Phone
Bid Akhoid352673****Phone
Benadak Kook Dize352674****Phone
Sakhoid352675****Phone
Sarv Varnan352676****Phone
Bakh352677****Phone
Dehshir352678****Phone
Abar Kooh352682****Phone
Bakhsh Bahman352687****Phone
Khoram Abad Dazd352688****Phone
Shahr Abad352689****Phone
Tizoorak352691****Phone
Faraghe352692****Phone
Bedaf352694****Phone
Shams Abad352695****Phone
Maryam Abad352696****Phone
Esfand Abad352697****Phone
Deh Arab And Safi Abad352698****Phone
Firuzabad352699****Phone
Ardakan35272*****Phone
Haftadar352732****Phone
Sarv Sofga352734****Phone
Oghda352735****Phone
Mazrae Noo352737****Phone
Sarv Olya352738****Phone
Chah Afzal352742****Phone
Ashtijeh352744****Phone
Fakhr Abad352746****Phone
Kharanagh352752****Phone
Robat Posht Badam352758****Phone
Meibod35277*****Phone
Hojat352783****Phone
Mohamad Abad352783****Phone
Hafthar352784****Phone
Mazraee Kalantar352785****Phone
Yazd353*******Phone
Tabas353422****Phone
Jokhah353432****Phone
Halvan353433****Phone
Dihok353434****Phone
Karit Abad353435****Phone
Fahalanj353436****Phone
Khosro Abad353442****Phone
Mohammad Abad353443****Phone
Esfandyar353446****Phone
Nayband353448****Phone
Esfahak353452****Phone
Eshgh Abad353522****Phone
Huodar353524****Phone
Deh Mohamad353526****Phone
Isfahan361*******Phone
Kashan361*******Phone
Miz Kashan361126****Phone
Aran Va Bidgol362*******Phone
Ardestan362*******Phone
Esfahan362*******Phone
Sharak-E-22 Bahman362226****Phone
Margh Va Sadian362227****Phone
Hosein Abad-E-Kavir362228****Phone
Aboo Zeyd Abad362235****Phone
Joshaghan-E-Astarak362236****Phone
San San362247****Phone
Moshkan362248****Phone
Khazagh362252****Phone
Sh-S-Amirkabir362255****Phone
Astarak362256****Phone
Abshirin362257****Phone
Taher Abad362258****Phone
Noosh Abad362282****Phone
Nasr Abad362283****Phone
Ali362284****Phone
Mohamad Abad362284****Phone
Yazdel362285****Phone
Niasar362322****Phone
Vidooj362332****Phone
Nashlaj362334****Phone
Rashagh362335****Phone
Mashad-E-Ardehal362336****Phone
Vadeghan362338****Phone
Azran362342****Phone
Vidooja362343****Phone
Azvar362344****Phone
Varkan362345****Phone
Barzook362347****Phone
Ghamsar362362****Phone
Joshaghan-E-Ghali362372****Phone
Ghaza An362375****Phone
Ghahrood362377****Phone
Kamoo362378****Phone
Natanz362424****Phone
Targhrood362433****Phone
Badrood362434****Phone
Abyane362436****Phone
Deh Abad362437****Phone
Arisman362438****Phone
Mahabad362532****Phone
Moghar362535****Phone
Zavare362537****Phone
Kachoo Mesghal362542****Phone
Telk Abad362543****Phone
Esfahan363*******Phone
Khave3638******Phone
Esfahan371*******Phone
Khansar371*******Phone
Esfahan372*******Phone
Fereydoon Shahr372*******Phone
Golpaygan372*******Phone
Dushkharat372224****Phone
Ghoodjan Va Nidjan372236****Phone
Vist372244****Phone
Vanshan372258****Phone
Kham Pich372262****Phone
Rahmat Abad372263****Phone
Saravar372332****Phone
Konjedjan372342****Phone
Tiken372343****Phone
Varzane372346****Phone
Saeed Abad372348****Phone
Daran372422****Phone
Geshnizjan372432****Phone
Chehel Khane372433****Phone
Nahr-E-Khalaj372434****Phone
Analooche372435****Phone
Damane372436****Phone
Eskandari372437****Phone
Tanadgan372442****Phone
Seftjan372443****Phone
Ozanbolagh372447****Phone
Boobin Va Miandasht372452****Phone
Ghaem Abad372464****Phone
Aghche372465****Phone
Dare Bid372466****Phone
Chadgan372472****Phone
Rezve372478****Phone
Kamitak372483****Phone
Sibak372532****Phone
Khooygan-E-Olia372534****Phone
Afoos372545****Phone
Khamsloo372562****Phone
Chahar Mahall Va Bakhtiari381*******Phone
Shahre Kord381*******Phone
Miz Shahr Kord381126****Phone
Chahar Mahall Va Bakhtiari382*******Phone
Arjanak382223****Phone
Pir Baloot382224****Phone
Kakolak382225****Phone
Farokh Shahr382242****Phone
Taghanak382248****Phone
Hafshajan382257****Phone
Shams Abad382258****Phone
Shelemzar382262****Phone
Ghale Tak382265****Phone
Gahroo382268****Phone
Nafech382272****Phone
Soork382274****Phone
Iranche382276****Phone
Kheyr Abad382277****Phone
Dozak382285****Phone
Emamzade Dastgerd382287****Phone
Dastna382288****Phone
Kharaji382292****Phone
Sarteshniz382293****Phone
Geshnizjan382294****Phone
Teshniz382296****Phone
Sooreshjan382322****Phone
Khoy382327****Phone
Morghmalek382328****Phone
Haroony382336****Phone
Vanan382342****Phone
Mostafa Abad382343****Phone
Soodjan382346****Phone
Saman382352****Phone
Ghoochan382356****Phone
Markdeh382356****Phone
Cham Chang382358****Phone
Garmdare382362****Phone
Savadjan382363****Phone
Hooreh382364****Phone
Chalivan382366****Phone
Cham Zin382366****Phone
Kahkesh382367****Phone
Shoorab Saghir382368****Phone
Bon382372****Phone
Sheykh Shaban382376****Phone
Yan Cheshme382377****Phone
Bardeh382378****Phone
Harachgan382383****Phone
Vardenjan382384****Phone
Heydari382385****Phone
Lark382386****Phone
Boroojen38242*****Phone
Dehni Boroojen382432****Phone
Naghne382434****Phone
Faradnabe382452****Phone
Sefid Dasht382456****Phone
Gandoman382462****Phone
Beldaji382464****Phone
Emam Gheys382467****Phone
Sibak382468****Phone
Kenarak382472****Phone
Moorchegan382473****Phone
Oorgan382475****Phone
Galoogord382476****Phone
Dorahan382483****Phone
Lordegan382522****Phone
Kahyian382532****Phone
Dehno Milas382534****Phone
Chaman Bid382535****Phone
Dehno Gorg Ollah382537****Phone
Mongar Mooey382542****Phone
Armand382545****Phone
Alvany382552****Phone
Moradan382554****Phone
Bardbor382556****Phone
Deh Sahra382557****Phone
Bagh Behzad382558****Phone
Salh Chin382564****Phone
Chenar Mahmoodi382567****Phone
Javanmardi382568****Phone
Mal Khalife382582****Phone
Yuneki382585****Phone
Sendegan382586****Phone
Shahriar382588****Phone
Aboleshagh382592****Phone
Ardal382622****Phone
Alikooh382626****Phone
Rostam Abad382628****Phone
Kaj382632****Phone
Sarchah382633****Phone
Dashtak382634****Phone
Jaghdan382636****Phone
Naghan382637****Phone
Ghale Rashid382643****Phone
Durak Anari382644****Phone
Garmeh382644****Phone
Deh Kohne Rooygar382648****Phone
Sarkhoon382662****Phone
Holoo Saed382667****Phone
Farsan38272*****Phone
Karan382735****Phone
Isa Abad382736****Phone
Baba Heydar382737****Phone
Choghahast382742****Phone
Kooshe382742****Phone
Joonaghan382746****Phone
Fil Abad382752****Phone
Chaliche382757****Phone
Koohrang382762****Phone
Dehnoo Koohrang382772****Phone
Meyheh382773****Phone
Dasht Zarryn382775****Phone
Chamangoli382782****Phone
Kerman391*******Phone
Rafsanjan391*******Phone
Kerman392*******Phone
Ghasem Abad392223****Phone
Hormoz Abad392225****Phone
Karim Abad392227****Phone
Khanaman392228****Phone
Kabootar Khan392232****Phone
Abdol Abad392234****Phone
Uodraj392235****Phone
Lahijan392236****Phone
Ferdoosie Azadegan392238****Phone
Naseriyeh392244****Phone
Davaran392246****Phone
Kashkooeeye392262****Phone
Hosein Abad Kashkooeyeh392265****Phone
Sharif Abad392267****Phone
Ahmad Abad Dafe392272****Phone
Abbas Abad Amin392273****Phone
Raviz392274****Phone
Karkhane Mehsar39228*****Phone
Mes Sarcheshme392282****Phone
Anar392322****Phone
Golshan392332****Phone
Hoseyn Abad392334****Phone
Lotf Abad392342****Phone
Biaz392347****Phone
Ferdoosie392362****Phone
Esmaeel Abad392364****Phone
Rokn Abad392367****Phone
Daghogh Abad392368****Phone
Se Gharye392372****Phone
Javadie392375****Phone
Shahre Babak39242*****Phone
Gozam392427****Phone
Estabragh392435****Phone
Mohammad Abad Ashkoor392436****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 6 October 2022
Jewish calendar: 23 Tishrei 5776
Islamic calendar: 22 Dhu al-Hijja 1436
Chinese calendar: 24 day 8 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• Insurers Day (Russia)
• Simchat Torah (Jewish)
• Teachers Day (Sri Lanka)
• Archivists Day (Belarus)
• Memorial Day for the Martyrs of Arad (Hungary)
• Accounting and Auditing Day (Kazakhstan)
• Dukla Pass Victims Day (Slovakia)
• Day of Commemoration and National Mourning (Turkmenistan)
• Armed Forces Day - Yom Kippur War, Ramadan War (Egypt)
• Tishreen Liberation Day - Yom Kippur War - Ramadan War (Syria)
Examples of free Sms texts for sending

Angels are there to guide and protect you in whatever you'll do. Tonight, they'll take you to a place where your dreams can come true

Good night texts for sms messages

What is the difference between mother & wife? A - One woman brings U into this world crying... & the other ensures U continue to do so

Wife texts for sms messages

My wishes are silent but true, every where they will follow you, luck is yours, wishes are mine, I wish your present & future will always shine

Greetings texts for sms messages

Listen to your heart and go with your gut

Wisdom texts for sms messages

Today we are miles apart but I wanna reach across the miles and say I am thinking of you in a very special way happy independence day

Independence day greetings for sms messages

Its just U who is making a difference in so many ppls life! Happy womens day

Women day greetings for sms messages

Roses r red, violets r blue, sugar is sweet, and so are U. But da roses r wilting, da violets r dead, da sugar bowl's empty and so is ur head

Insult texts for sms messages

When I hear someone say 'Life is heard' I am tempted to ask 'Compared to what

Advice texts for sms messages

The only liberty an inferior man really cherishes is the liberty to quit work, stretch out in the sun, and scratch himself

Labour day greetings for sms messages

Hi, doing nothing? Then make a place, for me in your heart! I may come there any time! Your's faithfully, 'Heart attack'

April fool jokes for sms messages