Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 6

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Ahvaz611******(*)Phone
Khuzestan611******(*)Phone
Tehran611******(*)Phone
Miz Ahvaz611126***(*)Phone
Karaj61126****(*)Phone
Khuzestan612*******Phone
Hamidie612222****Phone
Dehkade612225****Phone
Alhayi612226****Phone
Tarah Eak612229****Phone
Daghaghele612232****Phone
Jangie612234****Phone
Jesanie Bozorg612236****Phone
Eyne Doo612238****Phone
Sheikh Zahrav612239****Phone
Amolghatir612242****Phone
Kerit-E-Beroomi612245****Phone
Ghizanie Koochak612247****Phone
Ghizanie Bozorg612248****Phone
Albaji612252****Phone
Bahar612254****Phone
Gamboeh Bozorg612255****Phone
Gabir 1612256****Phone
Dasht-E-Azadegan612263****Phone
Albaji Ahvaz612266****Phone
Yakavieh Yek612267****Phone
Chamyan612273****Phone
Bait Vavi612274****Phone
Mola Sani612322****Phone
Zargan Abolfazl612326****Phone
Shahrak-E-Taleghani612327****Phone
Vis612333****Phone
Koot-E-Seyed Soltan612336****Phone
Bardiyeh 1612422****Phone
Soosangerd612422****Phone
Koot Seyyed Naim612438****Phone
Maree612444****Phone
Sareyeh612445****Phone
Jalalie612446****Phone
Alboo Ofra612448****Phone
Soveidani612449****Phone
Sagoor Saleh612451****Phone
Jalizeh Abdolrezah612452****Phone
Hofel Sharghi612453****Phone
Jalizeh Hanzaleh612454****Phone
Ghavabish612455****Phone
Hoveyze612462****Phone
Rafi612464****Phone
Samideh612466****Phone
Hort Agol612467****Phone
Bostan612522****Phone
Shooshtar61262*****Phone
Arab Hosein612636****Phone
Shahrak-E-Noormohamadi612637****Phone
Kenarpir612638****Phone
Shalili Bozorg612639****Phone
Goorie612642****Phone
Mehdi Abad612643****Phone
Sardar Abad612644****Phone
Shahrak Shahid Sherafat612645****Phone
Dailam612646****Phone
Zaveah 2612647****Phone
Langar612648****Phone
Arab Asad612649****Phone
Hesam Abad612651****Phone
Ab Garmag Olia612652****Phone
Gatonad612672****Phone
Katvand612672****Phone
Janat Makan612676****Phone
Shahrak-E-Shahid Chamran612677****Phone
Tarkalki612682****Phone
Shahrak-E-Shahid Mohammadi612685****Phone
Kooshkak612686****Phone
Samaleh612687****Phone
Khuzestan622*******Phone
Ramshir6222******Phone
Poshtbayan6229******Phone
Khuzestan623*******Phone
Haftgol6234******Phone
Izeh6235******Phone
Dehdez6237******Phone
Khuzestan624*******Phone
Shahrak-E-Taleghani6248******Phone
Khuzestan626*******Phone
Chenarestan6261******Phone
Abadan631*******Phone
Khuzestan631*******Phone
Miz Abadan631126****Phone
Khuzestan632*******Phone
Tange Markazi632232****Phone
Abooshanak632234****Phone
Rade Sadat632235****Phone
Savamer632236****Phone
Tare Khezr632238****Phone
Chonbadeh632244****Phone
Tarebokhakh632245****Phone
Arvandkenar632272****Phone
Abookhazravi632275****Phone
Aboosadrin632279****Phone
Shadgan632322****Phone
Jeghal632332****Phone
Boozi632333****Phone
Badrani632334****Phone
Darkhovin632335****Phone
Khanafere632337****Phone
Nahr-E-Moslem632342****Phone
Salemi632344****Phone
Aboodi632347****Phone
Nahr-E-Mosnef632352****Phone
Darsieh Sofla632354****Phone
Khoramshahr63242*****Phone
Bazarcheh Marzi632431****Phone
Hefar-E-Sharghi632432****Phone
Khoramshahr632452****Phone
Jazire Minoo632472****Phone
Dezfool641*******Phone
Khuzestan641*******Phone
Miz Dezfool641126****Phone
Andimeshk642*******Phone
Khuzestan642*******Phone
Shahrak-E-Hamze642225****Phone
Shahrak-E-Mohamadebne Jafar642227****Phone
Shahrak-E-Taleghan642232****Phone
Haft Tape642234****Phone
Shahrak-E-Edalat642238****Phone
Shahrak-E-Shahid Monrazeri642242****Phone
Shahrak-E-Emam Hosein642243****Phone
Shams Abad642244****Phone
Siah Mansoor642246****Phone
Shahrak-E-Emam Khomeyni642247****Phone
Sharak-E-Enghelab642248****Phone
Kahang642252****Phone
Shahrak Mohajerin642255****Phone
Jateh642256****Phone
Eslam Abad642257****Phone
Shahrak Kheybar642258****Phone
Chogha Mish642262****Phone
Shahrak-E-Shahid Motahari642263****Phone
Shahrak Seyed Noor642264****Phone
Banoot Bala642266****Phone
Baladiah642271****Phone
Shahrak Shahid Beheshti642272****Phone
Shahrak-E-Beneh Hajat642273****Phone
Sardasht642322****Phone
Shirin Abad642325****Phone
Ghaleloor642432****Phone
Shahrak-E-Azadi642435****Phone
Chamgolak642437****Phone
Ali Abad642439****Phone
Eslamabad-E-Andimeshk642442****Phone
Emam Reza642443****Phone
Sad-E-Dez642444****Phone
Dokooheh642445****Phone
Hoseyniyeh642452****Phone
Bidrooye642453****Phone
Galgeh Dareh Yek642454****Phone
Galgeh Darreh642454****Phone
Ja Ordoo642455****Phone
Shoosh64252*****Phone
Shahrak-E-Salman Farsi642532****Phone
Shahrak-E-Bahram642535****Phone
Amale Seyf642537****Phone
Shahrak-E-Aboozar Ghafari642538****Phone
Sale Moshatat642543****Phone
Saleh Abad642544****Phone
Jaryeh Said Mohammad642545****Phone
Khashan642546****Phone
Abodolkhan-E-Shoosh642562****Phone
Khavis642565****Phone
Mianab642565****Phone
Seyyed Abbas642566****Phone
Moslem Ebne Aghil642567****Phone
Sheikh Ali Asghar642568****Phone
Abitar642569****Phone
Shahrak-E-Hor Riahi642572****Phone
Ahmad Mula642575****Phone
Beneh Rahimeh642576****Phone
Malek Ashtar642577****Phone
Khasraj Razi Hamd642579****Phone
Hosain Ghalim642581****Phone
Sad-E-Shavar642582****Phone
Khuzestan651*******Phone
Sar Bandar651*******Phone
Miz Sarbandar651126****Phone
Khuzestan652******(*)Phone
Bandar-E-Mahshahr65223****(*)Phone
Shahrak-E-Shahid Chamran652242***(*)Phone
Gargar Olia652245***(*)Phone
Gogor Olia652245***(*)Phone
Kashtirani Emam652252***(*)Phone
Mojtame Petroshimi652255***(*)Phone
Mantaghe Eghtesadi652262***(*)Phone
Shahrak Shahid Madani652263***(*)Phone
Payaneh Bandar-E-Emam652264***(*)Phone
Mojtame Petroshimi652266***(*)Phone
Omidie652322***(*)Phone
Chah Salem652326***(*)Phone
Asiab652328***(*)Phone
Sovireh652332***(*)Phone
Amiral Momenin652334***(*)Phone
Hendijan652422***(*)Phone
Cham Khalf-E-Isa652424***(*)Phone
Deh Mola652425***(*)Phone
Shahrak-E-Taleghani652426***(*)Phone
Emamzadeh Abdolah652427***(*)Phone
Naser Abad-E-Hendijan652428***(*)Phone
Khoram Abad661*******Phone
Lorestan661*******Phone
Miz Khoram Abad661126****Phone
Boroojerd662*******Phone
Lorestan662*******Phone
Lorestan663*******Phone
Badr Abad663224****Phone
Daraee663226****Phone
Kamalvand663228****Phone
Sarab Changali663232****Phone
Iman Abad663233****Phone
Sarab Nave Kesh663237****Phone
Visian663262****Phone
Zaghe663322****Phone
Razan663323****Phone
Choghalvandi663362****Phone
Poldokhtar663422****Phone
Helvash663424****Phone
Paalam663427****Phone
Morani663428****Phone
Afarine663432****Phone
Mamoolan663433****Phone
Sarab Hamam663434****Phone
Cham Mehr663435****Phone
Valiasr663436****Phone
Babazeid663437****Phone
Jolgeh Khalaj663438****Phone
Vashian Cheshmeh Shirin663439****Phone
Sefid Dasht663472****Phone
Aleshtar66352*****Phone
Firooz Abad663527****Phone
Deh Hasanali663528****Phone
Sarabde663572****Phone
Kooh Dasht66362*****Phone
Chenar Damchehr663632****Phone
Cheghabal663652****Phone
Roomiani663653****Phone
Ghaterchi663654****Phone
Bazoond663655****Phone
Darb Gonbad663674****Phone
Koonani663675****Phone
Vahdat Shahr663676****Phone
Baba Gerd Ali663678****Phone
Boloran663682****Phone
Choghabit663684****Phone
Noor Abad Delfan663722****Phone
Shahrak Emam663732****Phone
Barkhordar663733****Phone
Kafraj663734****Phone
Gavkosh663737****Phone
Farhad Abad663738****Phone
Iran Shah663739****Phone
Aligoodarz664*******Phone
Lorestan664*******Phone
Lorestan665*******Phone
Jahan Abad665222****Phone
Fial665226****Phone
Ghale Hatam665232****Phone
Hemat Abad665233****Phone
Falak Edin665234****Phone
Oshtornian665322****Phone
Todeh Zan665324****Phone
Jafar Abad665325****Phone
Vanaee665326****Phone
Ghaed Taher665328****Phone
Dehriz665332****Phone
Chahar Bareh665334****Phone
Karkikhan665335****Phone
Dorood66542*****Phone
Naser-E-Din665432****Phone
Torshab665434****Phone
Zhan665435****Phone
Choghabdar665436****Phone
Sender Kan665437****Phone
Sanaye Defae Dorod665438****Phone
Bahram Abad665439****Phone
Chalanchoolan665462****Phone
Biatan665464****Phone
Lorestan666*******Phone
Gandomie666222****Phone
Deh Nasir666223****Phone
Shahrak Aboozar666224****Phone
Chaman Soltan666225****Phone
Dozan666227****Phone
Khameh Sofli666232****Phone
Ezna66642*****Phone
Mamoon666432****Phone
Shahrak Almahdi666433****Phone
Farzian666435****Phone
Darband Azna666436****Phone
Ashoorabad666437****Phone
Behbahan671*******Phone
Khuzestan671*******Phone
Miz Behbahan671126****Phone
Khuzestan672*******Phone
Pir Abad672233****Phone
Shahrooyi672234****Phone
Mansoorie672235****Phone
Mashhadteshan672237****Phone
Kordestan-E-Bozorg672238****Phone
Dodange672244****Phone
Ghaland-E-Olia672246****Phone
Asad Abad672248****Phone
Kalgeh Zar672248****Phone
Shahrak-E-Vahdat672251****Phone
Eslam Abad Alia672252****Phone
Vise672253****Phone
Havayi Behbahan672255****Phone
Tal Govineh672261****Phone
Sardasht672262****Phone
Ghale Kabi672264****Phone
Langirat672265****Phone
Daroonk672267****Phone
Cham672268****Phone
Aghajari672322****Phone
Mainkooh672325****Phone
Jayzan672522****Phone
Jolki672532****Phone
Ermesh672533****Phone
Deh Segher672535****Phone
Khuzestan681*******Phone
Masjed Soleyman681*******Phone
Khuzestan682*******Phone
Kooshkak Kooshk682222****Phone
Gelgir682223****Phone
Haft Cheshmeh Shahidan682224****Phone
Ghale Khaje682262****Phone
Eslam Abad682263****Phone
Abjhadan682265****Phone
Lali682322****Phone
Khuzestan691*******Phone
Ramhormoz691*******Phone
Khuzestan692*******Phone
Soltan Abad692232****Phone
Marbache692236****Phone
Basedi692238****Phone
Rostamabad692242****Phone
Ramile692266****Phone
Paygah Pangom Shekari692267****Phone
Meshrage692268****Phone
Bagh Malek692422****Phone
Baghmalek692422****Phone
Ghale Tel692432****Phone
Meydavood692433****Phone
Omidvood692433****Phone
Baroon Gerd692434****Phone
Loran692435****Phone
Abolabas692436****Phone
Chelchelak692437****Phone
Lalab692438****Phone
Seidoon692472****Phone
Potk Jalali692473****Phone
Sarhani692474****Phone
Dorahi Eslam Abad692475****Phone
Talavarik692476****Phone
Rasvand692533****Phone
Kahbad692537****Phone
Deh Kohneh Moozarm692563****Phone
Deh Kian692564****Phone
Rood Zard Mashin692625****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 6 October 2022
Jewish calendar: 23 Tishrei 5776
Islamic calendar: 22 Dhu al-Hijja 1436
Chinese calendar: 24 day 8 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• Insurers Day (Russia)
• Simchat Torah (Jewish)
• Teachers Day (Sri Lanka)
• Archivists Day (Belarus)
• Memorial Day for the Martyrs of Arad (Hungary)
• Accounting and Auditing Day (Kazakhstan)
• Dukla Pass Victims Day (Slovakia)
• Day of Commemoration and National Mourning (Turkmenistan)
• Armed Forces Day - Yom Kippur War, Ramadan War (Egypt)
• Tishreen Liberation Day - Yom Kippur War - Ramadan War (Syria)
Examples of free Sms texts for sending

Do not go where the path may lead - Go instead where there is no path and leave a trail

Graduation greetings for sms messages

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that others throw at him

Wishes texts for sms messages

If I had one wish I would give you a long and tender kiss and if I had two wishes then I would choose to do it over again

Kiss texts for sms messages

Birthdays are milestones throughout life

Birthday greetings for sms messages

In real love you want the other person's good. In romantic love, you want the other person. Margaret chase smith

Love texts for sms messages

A christmas shopper's complaint is one of long standing

Christmas greetings for sms messages

There are a lot of birds wispering only about you, you should once listen to them, then you would know how much I love you

Love texts for sms messages

If U erase this msg it means U luv me, if U keep it U want me, if U simply ignore it, U really adore me! So, what r U going to do

Cute texts for sms messages

4getn U is hard 2 do, 4gtn me is up2 U, 4gt me not, 4gt me neva, but don't 4get, we're gr8 2gether

Miss you texts for sms messages

Sweet by light naughty by night angel from above just for you to love

Flirt texts for sms messages