Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 2

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Tehran21**(******)Phone
Miz Tehran21126*****Phone
Tehran212*(******)Phone
Tehran213*(******)Phone
Tehran214*(******)Phone
Tehran215*(******)Phone
Tehran216*(******)Phone
Tehran217*(******)Phone
Tehran218*(******)Phone
Tehran219*(******)Phone
Miz Beynolmelal220*******Phone
Tehran220*******Phone
Tehran221*******Phone
Boomehen221222****Phone
Kamrad221226****Phone
Gole Khandan221228****Phone
Shahrak-E-Jadid-E-Pardis221232****Phone
Khavar Shahr221247****Phone
Bagh-E-Komeysh221249****Phone
Jajrood221252****Phone
Karasht221255****Phone
Khoramdasht221258****Phone
Sooleghan221262****Phone
Emamzade Davood221272****Phone
Sang An221274****Phone
Keshar Olia221277****Phone
Fasham221322****Phone
Phasham221322****Phone
Lalan221332****Phone
Zaygan221332****Phone
Garmabdar221334****Phone
Igol Va Bagh Gol221336****Phone
Galookan221338****Phone
Zard Band221342****Phone
Emame221344****Phone
Roodak221348****Phone
Darbandsar22135*****Phone
Shemshak22135*****Phone
Meygoon221353****Phone
Ooshan221358****Phone
Ahar221379****Phone
Lavasanat221422****Phone
Sink Na Hatrak221435****Phone
Afje221437****Phone
Boojan221439****Phone
Niknam Deh221443****Phone
Ira221445****Phone
Barg Jahan221447****Phone
Galandok221452****Phone
Kalan221465****Phone
Rasnan221465****Phone
Kand-E-Olia221473****Phone
Damavand22152*****Phone
Gilavand22152*****Phone
Kilan221532****Phone
Koohan221532****Phone
Sara221532****Phone
Zan Va Looman221536****Phone
Garmabsard221537****Phone
Moomaj221542****Phone
Seyyed Abad221543****Phone
Ine Va Razan221545****Phone
Sarbandan221546****Phone
Absard221552****Phone
Jaban221556****Phone
Sorkhdeh221557****Phone
Eslam Abad221559****Phone
Mosha221564****Phone
Vadan221566****Phone
Eroo221569****Phone
Valiasr221572****Phone
Mehr Abad221575****Phone
Abali221582****Phone
Golahak221584****Phone
Pist-E-Abali221588****Phone
Chenar-E-Gharb221593****Phone
Ardine221595****Phone
Joord221595****Phone
Firoozkooh221622****Phone
Jelizjand221632****Phone
Katalan221635****Phone
Seleh Bon221637****Phone
Zarryn Dasht221639****Phone
Amin Abad221642****Phone
Hesarbon221644****Phone
Simin Dasht221649****Phone
Harande221652****Phone
Arjmand221672****Phone
Lazoor221682****Phone
Andriyeh221684****Phone
Osoor221684****Phone
Tehran227*******Phone
Baba Salman2273******Phone
Eslam Shahr228*******Phone
Tehran228*******Phone
Tehran229*******Phone
Firooz Bahram229223****Phone
Ahmad Abad-E-Mostoofi229224****Phone
Hasan Abad Khaleseh229227****Phone
Ali Abad Tapancheh229232****Phone
Irin229235****Phone
Kashanak Marjan Abad229236****Phone
Chichakloo229243****Phone
Ghasem Abad22925*****Phone
Kahrizak22925*****Phone
Ghooch Hesar229262****Phone
Ghamsar-E-Eslam Shahr229263****Phone
Darsoon Abad229265****Phone
Firooz Abad-E-Deh-E-Kheyr229268****Phone
Dotooy-E-Sofla229272****Phone
Toghooz Abad229273****Phone
Gheisar Abad229275****Phone
Hasan Abad Feshapooye229322****Phone
Salman Abad229325****Phone
Ebrahim Abad229326****Phone
Shams Abad229338****Phone
Vahn Abad229342****Phone
Khanlagh229343****Phone
Mohamadiyeh229344****Phone
Robat Karim229422****Phone
Robat Karim229423****Phone
Soltan Abad22943*****Phone
Akbar Abad229435****Phone
Akbar Abad229436****Phone
Manjil Abad229445****Phone
Ghale-E-Mir229446****Phone
Elard229447****Phone
Anjom Abad229448****Phone
Payane229454****Phone
Oorin229457****Phone
Adran229458****Phone
Saleh Abad229462****Phone
Kheir Abad229464****Phone
Nasir Abad Ghajar229465****Phone
Semnan231*******Phone
Miz Semnan231126****Phone
Semnan232*******Phone
Sorkhe232322****Phone
Lasjerd232335****Phone
Aftar232338****Phone
Ala232344****Phone
Momen Abad Semnan232355****Phone
Darjazin232358****Phone
Mehdi Shahr232362****Phone
Shahmirzad232366****Phone
Foolad Mahale232368****Phone
Chashem232372****Phone
Garmsar23242*****Phone
Mohammad Abad232432****Phone
Fandooshe Sefid232433****Phone
Fajr Garmsar232444****Phone
Rikan232452****Phone
Haji Abad232453****Phone
Aradan232454****Phone
Davar Abad232456****Phone
Kahn Abad232457****Phone
Ivanaki232462****Phone
Shahr Sanati Ali Abad232477****Phone
Ivanaki232488****Phone
Damghan23252*****Phone
Chahardeh232532****Phone
Hosein Abad Doolab232534****Phone
Borm232535****Phone
Mehmandost232536****Phone
Jazan232537****Phone
Kalate Roodbar232542****Phone
Naiem Abad232545****Phone
Mayan232547****Phone
Vamarzan232547****Phone
Sanati Damghan232555****Phone
Momen Abad Damghan232568****Phone
Amirie232572****Phone
Darvar232582****Phone
Khorzan232583****Phone
Toyeh Darvar232585****Phone
Seyd Abad232586****Phone
Zanjan241****(***)Phone
Miz Zanjan241126*(***)Phone
Markaze Emam2416***(***)Phone
Abhar242*******Phone
Khoramdare242*******Phone
Zanjan242*******Phone
Sahrin242223****Phone
Armaghankhane242224****Phone
Nimavar242225****Phone
Yamchi242226****Phone
Pangche242227****Phone
Dizaj Abad242228****Phone
Taham242232****Phone
Kavand242233****Phone
Ghaltoogh242234****Phone
Sayan242235****Phone
Vala Rood242236****Phone
Choorzoogh-E-Mojarat242237****Phone
Ezhdehatu242238****Phone
Meshkin242243****Phone
Bughdakandi242244****Phone
Gugjeh Qeya242245****Phone
Bonab242246****Phone
Amadgah-E-Meysam242247****Phone
Homayoon242248****Phone
Azad Sofla242252****Phone
Nik Pey242262****Phone
Ghare Boote242263****Phone
Mehr Abad242265****Phone
Moshampa242267****Phone
Rejin242268****Phone
Hesar Moshampa242272****Phone
Gholi Gheseh242273****Phone
Abbar242282****Phone
Dastjerd242283****Phone
Gilvan242284****Phone
Kilvan242284****Phone
Gilankeshe242285****Phone
Choorzagh-E-Tarom242286****Phone
Hezar Rood242287****Phone
Deram242288****Phone
Ghallat242289****Phone
Sansiz242289****Phone
Tashvir242292****Phone
Gowhar242293****Phone
Handy Kandy242294****Phone
Vanisar242296****Phone
Andaz242297****Phone
Shaghaghi Andaz242297****Phone
Maman242298****Phone
Parcham242298****Phone
Mahneshan242322****Phone
Pari242323****Phone
Dandi Ankooran242352****Phone
Anguran242353****Phone
Zarin Abad Ichrood242372****Phone
Yengi Kand Seyyedlar242376****Phone
Joghin242378****Phone
Halab242382****Phone
Shive242383****Phone
Golabar-E-Sofla242384****Phone
Aghkand242385****Phone
Arkuein242386****Phone
Incheh Rahbari242387****Phone
Chasb242388****Phone
Naktoo242388****Phone
Saeed Abad242392****Phone
Molapiri242394****Phone
Shahrak-E-Ichrood242398****Phone
Khodabande242422****Phone
Jarin242428****Phone
Dotape Sofla242432****Phone
Sejas242433****Phone
Hesar242434****Phone
Sohrevard242435****Phone
Mahmood Abad242436****Phone
Lachvan242438****Phone
Bijghin242439****Phone
Varjooshan242439****Phone
Balke Shir242442****Phone
Khandab242443****Phone
Korsef242445****Phone
Noor Abad242446****Phone
Topghare242447****Phone
Mazidabad242448****Phone
Nalbandan242452****Phone
Aqcheh Qeya242454****Phone
Choozak242455****Phone
Abi Sofla242456****Phone
Gondareh242457****Phone
Boolamaj242458****Phone
Mohammad Abad242458****Phone
Zarin Abad242462****Phone
Hesam Abad242466****Phone
Mohamad Khalaj242467****Phone
Kahla242468****Phone
Bazin242472****Phone
Hay242473****Phone
Gholam Veis242474****Phone
Gol Tappeh242475****Phone
Toozlo242478****Phone
Garmab242482****Phone
Sharif Abad-E-Abhar242532****Phone
Noorin242533****Phone
Meymoon Dare242534****Phone
Gharve242536****Phone
Darsajin242537****Phone
Espas242538****Phone
Rahmat Abad242538****Phone
Sain Ghale242562****Phone
Ghel Hoseynie242564****Phone
Algariz242565****Phone
Sookahriz242566****Phone
Amid Abad242567****Phone
Ardajin242568****Phone
Nasir Abad242572****Phone
Shevir242573****Phone
Pirzaghe242574****Phone
Hidaj242575****Phone
Chargaz242576****Phone
Arhan242578****Phone
Soltanie242582****Phone
Gezel Dare242584****Phone
Yoosef Abad242585****Phone
Vir242586****Phone
Ghare Bolagh242587****Phone
Kheyr Abad242588****Phone
Buein242592****Phone
Sonbolabad242593****Phone
Arasht242673****Phone
Qom251***(****)Phone
Miz Qom251126(****)Phone
Jamkaran252*******Phone
Jandab252*******Phone
Qom252*******Phone
Hajiabad252322****Phone
Taj Khatoon252323****Phone
Mobarak Abad252326****Phone
Rahjerd252327****Phone
Qom Rud252332****Phone
Sanati Shokuhiyeh252334****Phone
Shahrak Sanati Mahmood Abad252335****Phone
Janat Abad252336****Phone
Hoseyn Abad252342****Phone
Langerood252344****Phone
Sanjan252346****Phone
Yekeh Bagh252347****Phone
Zevarian252348****Phone
Salafchegan252366****Phone
Kahak252422****Phone
Bidhend252424****Phone
Venaraj252425****Phone
Tayqan252426****Phone
Fordu252427****Phone
Karamchekan252428****Phone
Veshnoveh252432****Phone
Ghaleh Cham252433****Phone
Sarm252434****Phone
Khadijeh Khatoon252435****Phone
Khaveh252437****Phone
Ciroo252438****Phone
Ali Abad Neyzar252442****Phone
Varjan252443****Phone
Dam Shahr252444****Phone
Meyyem252445****Phone
Neyzar252446****Phone
Hasan Abad-E-Naizar252448****Phone
Khalajestan252522****Phone
Chahak252523****Phone
Kohandan252525****Phone
Mojan252527****Phone
Mehr Zamin252528****Phone
Nayeh252532****Phone
Nevis252533****Phone
Ghahan252534****Phone
Give252535****Phone
Kond Rood252536****Phone
Rastegan252537****Phone
Zizgan252538****Phone
Vasfoonjerd252542****Phone
Jafarabad252622****Phone
Ali Abad Enghelab252627****Phone
Mahmudabad252628****Phone
Pacheyan252633****Phone
Alvir Abad252635****Phone
Markazi255*******Phone
Saveh255*******Phone
Markazi256*******Phone
Shahre Sanati Saveh256234****Phone
Ahamad Abad256236****Phone
Taraz Nahid256237****Phone
Alosejerd256238****Phone
Ooh256242****Phone
Noorali Beik256243****Phone
Ghale Kord256244****Phone
Andis256245****Phone
Saghanligh256246****Phone
Pol Abad256253****Phone
Ghargh Abad256322****Phone
Nobaran256324****Phone
Balgholoh256325****Phone
Razeghan256422****Phone
Mesraghan256432****Phone
Alvir256433****Phone
Alishar256445****Phone
Mamoonie256522****Phone
Zaviyeh256526****Phone
Parandak256528****Phone
Sadr Abad256534****Phone
Hakim Abad256535****Phone
Hosein Abad256536****Phone
Khoshkrood256542****Phone
Ghasem Abad256547****Phone
Karaj261*******Phone
Tehran261*******Phone
Miz Karaj261126****Phone
Tehran262*******Phone
Shrestank262225****Phone
Nesa262226****Phone
Asara262227****Phone
Esara262227****Phone
Shahrestanak262227****Phone
Gachsar262228****Phone
Kandar262232****Phone
Abharak262233****Phone
Arange262233****Phone
Arnage262233****Phone
Adran262234****Phone
Poorkan262235****Phone
Sijan262236****Phone
Siahkolan262237****Phone
Mahdasht262238****Phone
Shahrak-E-Zerayi262243****Phone
Velayat Rood262254****Phone
Shahrak-E-Khatamolanbia262255****Phone
Jey262256****Phone
Vardij262257****Phone
Varish262257****Phone
Charan262258****Phone
Garmdare262264****Phone
Atashgah262267****Phone
Eshtehard262272****Phone
Shahr-E-Sanati Eshtehard262277****Phone
Ipak262278****Phone
Rahmanie262282****Phone
Morad Tapeh262283****Phone
Jaroo262284****Phone
Zaferaniyeh262286****Phone
Shahriar26232*****Phone
Shahrak Andishe262334****Phone
Shahrak Danesh262336****Phone
Haft Jooy262342****Phone
Shahr Abad262343****Phone
Shahid Abad262344****Phone
Akhtar Abad262345****Phone
Biarak262345****Phone
Ferdos262346****Phone
Khoshnam262347****Phone
Farokh Abad262348****Phone
Hesar Sati262349****Phone
Shahrak-E-Andishe26235*****Phone
Yoosef Abad-E-Ghavam262358****Phone
Razy Abad262359****Phone
Ghasem Abad262362****Phone
Jooghin262363****Phone
Bard Abad262364****Phone
Said Abad262365****Phone
Malard262366****Phone
Asad Abad-E-Chaharbagh262368****Phone
Bidgane262372****Phone
Kardzar262373****Phone
Khatoonlar262374****Phone
Asil Abad262375****Phone
Mohamad Abad Vire262376****Phone
Yoosef Abad Sirafi262377****Phone
Beke262378****Phone
Askman262379****Phone
Shahr-E-Ghods26238*****Phone
Vardavard26238*****Phone
Razkan262393****Phone
Akhtar Abad262394****Phone
Nasir Abad-E-Badr262395****Phone
Deh Shad262396****Phone
Hashtgerd26242*****Phone
Chandar262432****Phone
Kordan262433****Phone
Sorkhab262434****Phone
Yengi Emam262435****Phone
Ramjin262436****Phone
Sanghar Abad262437****Phone
Tavoosie262438****Phone
Ahmad Abad-E-Kashani262439****Phone
Ardaheh262444****Phone
Erdehe262444****Phone
Lashgar Abad262445****Phone
Lashkar Abad262445****Phone
Zeki Abad262446****Phone
Eran262447****Phone
Ghove262448****Phone
Ali Seyed Eghbalie262449****Phone
Seyf Abad262452****Phone
Najm Abad262453****Phone
Ajin Dojin262454****Phone
Ghasem Abad262455****Phone
Chahardange262456****Phone
Valian262457****Phone
Oghlan Tape262458****Phone
Gharioz Abad262459****Phone
Khorvin262462****Phone
Tangman262463****Phone
Hio262464****Phone
Khor262465****Phone
Fashand-E-Hashtgerd262466****Phone
Barghan262467****Phone
Said Abad-E-Hashtgerd262468****Phone
Talian-E-Alaghband262469****Phone
Taleghan262472****Phone
Vashteh262474****Phone
Kamal Shahr262475****Phone
Feshandak Taleghan262477****Phone
Joostan262478****Phone
Karud262479****Phone
Goran26248*****Phone
Mangan26248*****Phone
Danbelid262482****Phone
Zeydasht262483****Phone
Mir262486****Phone
Sohan262488****Phone
Bazaj262489****Phone
Sheikh Hasan262522****Phone
Aghasht262523****Phone
Dangizak262525****Phone
Malek Abad262526****Phone
Safar Khajeh262527****Phone
Arab Abad Koh262528****Phone
Nazar Abad26253*****Phone
Meshkin26262*****Phone
Mshkin Dasht262620****Phone
Valad Abad26262*****Phone
Meshkin Dasht262621****Phone
Valad Abad262630****Phone
Valad Abad262631****Phone
Tehran263*******Phone
Fashandak2637******Phone
Tehran265*******Phone
Danbalid-E-Taleghan2652******Phone
Chitgar2657******Phone
Shahrak-E-Danesh2657******Phone
Semnan273*******Phone
Shahrood273*******Phone
Farat273584****Phone
Semnan274*******Phone
Deh Mola274326****Phone
Dizaj Va Rooyan274327****Phone
Hadade274328****Phone
Sanati Shahrood274332****Phone
Badasht274336****Phone
Saad Abad274336****Phone
Tarood274362****Phone
Nardin274367****Phone
Bastam274522****Phone
Kalat Khij274532****Phone
Ghale Nokharghan274534****Phone
Mighan274535****Phone
Pro274536****Phone
Magan274537****Phone
Abarsij274538****Phone
Abar274542****Phone
Khij274543****Phone
Padegan Chehel Dokhtar274545****Phone
Mazaj274547****Phone
Jilan274552****Phone
Mayamei274622****Phone
Bakran274632****Phone
Hosein Abad Kalpoosh274633****Phone
Froomad274635****Phone
Nam Nik274636****Phone
Mohammad Abad Godaneh274642****Phone
Karang274643****Phone
Abrahem Abad274644****Phone
Dasht Shad274644****Phone
Ebrahim Abad274644****Phone
Biarjmand274722****Phone
Givar274732****Phone
Dastgerd274734****Phone
Qazvin281*******Phone
Miz Qazvin281126****Phone
Qazvin282*******Phone
Shahr Sanati Alborz28222*****Phone
Ramshan282225****Phone
Mahmood Abad282226****Phone
Pir Yoosefian282227****Phone
Agh Baba282228****Phone
Haft Sangan282229****Phone
Bidestan282232****Phone
Barjin282233****Phone
Shafie Abad282233****Phone
Raz Jerd282234****Phone
Fersian282235****Phone
Mashaldar282236****Phone
Sharif Abad282237****Phone
Shahrak Shahid Beheshti282238****Phone
Bavres282239****Phone
Kooraneh282242****Phone
Rashtghoon282243****Phone
Choobinder282244****Phone
Najaf Abad282246****Phone
Kharman Sookhteh282247****Phone
Nezam Abad282248****Phone
Hosein Abad Qazvin282249****Phone
Mahmood Abad282252****Phone
Naser Abad282253****Phone
Ghadim Abad282254****Phone
Kamal Abad282255****Phone
Ziba Shahr282256****Phone
Esmaeil Abad282259****Phone
Sir Dan282262****Phone
Altin Kesh282268****Phone
Niyarak282272****Phone
Bekandi282274****Phone
Siyahpoosh282275****Phone
Koohin282276****Phone
Booeing Bashar282277****Phone
Abik28228*****Phone
Ziaran282283****Phone
Khak Ali282284****Phone
Hesar Khorvan282285****Phone
Gheshlagh282286****Phone
Mirpanchi282287****Phone
Hasan Abad Kolaj282288****Phone
Chenasak28229*****Phone
Koondaj282292****Phone
Amad Gah Abik282293****Phone
Abdol Abad282295****Phone
Khoram Poshteh282296****Phone
Raz Mian282322****Phone
Rajaei Dasht282332****Phone
Hir282334****Phone
Moalem Kelayeh282362****Phone
Avan282373****Phone
Zar Abad282374****Phone
Boin Zahra282422****Phone
Ghaleh Hashem Khan282432****Phone
Khoram Abad282433****Phone
Tarzak282434****Phone
Arasanj282435****Phone
Segez Abad282436****Phone
Shahin Tapeh282437****Phone
Roodak282438****Phone
Saeed Abad282439****Phone
Esmat Abad282442****Phone
Ardagh282443****Phone
Rahmat Abad282444****Phone
Mojtamae Lia282445****Phone
Looshkan282446****Phone
Ebrahim Abad282448****Phone
Khoonan282449****Phone
Khoozanin282452****Phone
Danesfahan282453****Phone
Hosein Abad282454****Phone
Amir Abad No282455****Phone
Khiyarej282456****Phone
Shahrestanak282457****Phone
Valazjerd282458****Phone
Zin Abad282459****Phone
Ouj282462****Phone
Esmail Abad282472****Phone
Shahid Abad282473****Phone
Kolanjin282474****Phone
Nosrat Abad282475****Phone
Ab Garm Kharghan282476****Phone
Kamishkan282477****Phone
Niarej282478****Phone
Ali Abad282482****Phone
Ardelan282483****Phone
Artesh Abad282484****Phone
Changooreh282485****Phone
Hesar Valiasr282486****Phone
Takestan28252*****Phone
Ak282532****Phone
Narjeh282533****Phone
Sheyd Esfahan282534****Phone
Yahya Abad282535****Phone
Khoor Hasht282536****Phone
Dial Abad282537****Phone
Kahak282538****Phone
Eghbaliyeh282542****Phone
Nikooyeh282543****Phone
Konashkin282544****Phone
Mehdi Abad Bozorg282545****Phone
Ghamik Bozorg282546****Phone
Endagh282547****Phone
Daghelan282548****Phone
Gharghsin282552****Phone
Kondar282559****Phone
Siae Abad282562****Phone
Heydariyeh282568****Phone
Panah Abad282572****Phone
Dakan Va Rakan282573****Phone
Saj282574****Phone
Nahavand282575****Phone
Farsjin282576****Phone
Ghasem Abad282576****Phone
Ghasem Abad282577****Phone
Shanestagh282578****Phone
Shanstegh282578****Phone
Barazljin282582****Phone
Shard282622****Phone
Rahim Abad282623****Phone
Mohammad Abad Khor Rood282624****Phone
Qazvin284*******Phone
Shal Va Esfarvarin2847******Phone
Tehran291*******Phone
Varamin291*******Phone
Gharchak292*******Phone
Tehran292*******Phone
Bagher Abad29221*****Phone
Gharchk29221*****Phone
Pishva292222****Phone
Tarand292227****Phone
Sargol292228****Phone
Bagh-E-Khavas292232****Phone
Khorin292233****Phone
Zaman Abad292234****Phone
Ghale-E-Nokhalese292235****Phone
Gol Tape292236****Phone
Reyhan Abad292237****Phone
Ahmad Abad-E-Osat292238****Phone
Yoosef Reza292242****Phone
Shoran292243****Phone
Jalil Abad292244****Phone
Ashgh Abad292245****Phone
Moein Abad292246****Phone
Pakdasht29230*****Phone
Ghahi Abad292322****Phone
Alooyi K292323****Phone
Kalin Khalese292324****Phone
Jamal Abad292325****Phone
Hesar Kalak292328****Phone
Hesar Amir292332****Phone
Tochal292335****Phone
Filestan292336****Phone
Ghale-E-No Amlak292337****Phone
Hamamak292338****Phone
Ghiamdasht29234*****Phone
Abbas Abad292342****Phone
Sh-S-Abbas Abad292342****Phone
Karim Abad292345****Phone
Changi292346****Phone
Sharif Abad292347****Phone
Ebrahim Abad292352****Phone
Ghermez Tappeh292353****Phone
Javad Abad292402****Phone
Javad Abad-E-Varamin292402****Phone
Ab Barik292422****Phone
Mohamad Abad-E-Arabha292424****Phone
Ghale Boland292425****Phone
Salman Abad292426****Phone
Ghale-E-Khajeh292427****Phone
Hesar-E-Hasan Beyk292428****Phone
Najaf Abad Toghan292433****Phone
Charmshahr292435****Phone
Rostam Abad292437****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 21 July 2018
Jewish calendar: 5 Av 5775
Islamic calendar: 4 Shawwal 1436
Chinese calendar: 6 day 6 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• Liberation Day (Guam, USA)
• Criminal Police Operational and Investigative Information Center Foundation Day (Russia)
• Independence Day (Belgium)
• National Day - Oath of the First King (Belgium)
• Racial Harmony Day (Singapore)
• Guam Liberation Day (Guam, USA)
• Summer Kazanskaya Day (Russia)
• Prokopiev day - Zazhinki - Zhatvennik (Ancient Slavs)
• Gospel Day (Mitiaro, Cook Islands)
• National Junk Food Day (USA)
Examples of free Sms texts for sending

Im dreaming of white christmas, with evrey christmas card I write, may your days be bright, & may all your christmases b white. Happy christmas

Christmas greetings for sms messages

Talk 2 me when I'm bored, kiss me when I'm sad, hug me when I cry, care 4 me when I die, love me when I'm still alive

Love texts for sms messages

May dis christmas end da present year on a cheerful note & make way 4 a fresh & bright nw yr. Here's wishing U a merry christmas & a happy nw yr

Christmas greetings for sms messages

The rose speaks of love silently in a language known only to the heart

Love texts for sms messages

No greeting card to give... No sweet flowers to send... No cute graphics to forward... Just a loving heart saying 'Happy x'mas'

Christmas greetings for sms messages

Those who love deeply never grow old - They may die of old age, but they die young

Love texts for sms messages

The dancing waves the noisy crowd the grazing breeze have no meaning when U are not wid me

Christmas greetings for sms messages

T's a luvly feeling 2 stand on d top of a hill & feel on ur face d touch of d cool soft wind, he same is d feeling wenevr I hear ur voice & c ur smyl

Love texts for sms messages

Wishing you a blessed month of christmas

Christmas greetings for sms messages

When love first came to earth, the spring spread rose-beds to receive him

Love texts for sms messages