Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 2

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Tehran21**(******)Phone
Miz Tehran21126*****Phone
Tehran212*(******)Phone
Tehran213*(******)Phone
Tehran214*(******)Phone
Tehran215*(******)Phone
Tehran216*(******)Phone
Tehran217*(******)Phone
Tehran218*(******)Phone
Tehran219*(******)Phone
Miz Beynolmelal220*******Phone
Tehran220*******Phone
Tehran221*******Phone
Boomehen221222****Phone
Kamrad221226****Phone
Gole Khandan221228****Phone
Shahrak-E-Jadid-E-Pardis221232****Phone
Khavar Shahr221247****Phone
Bagh-E-Komeysh221249****Phone
Jajrood221252****Phone
Karasht221255****Phone
Khoramdasht221258****Phone
Sooleghan221262****Phone
Emamzade Davood221272****Phone
Sang An221274****Phone
Keshar Olia221277****Phone
Fasham221322****Phone
Phasham221322****Phone
Lalan221332****Phone
Zaygan221332****Phone
Garmabdar221334****Phone
Igol Va Bagh Gol221336****Phone
Galookan221338****Phone
Zard Band221342****Phone
Emame221344****Phone
Roodak221348****Phone
Darbandsar22135*****Phone
Shemshak22135*****Phone
Meygoon221353****Phone
Ooshan221358****Phone
Ahar221379****Phone
Lavasanat221422****Phone
Sink Na Hatrak221435****Phone
Afje221437****Phone
Boojan221439****Phone
Niknam Deh221443****Phone
Ira221445****Phone
Barg Jahan221447****Phone
Galandok221452****Phone
Kalan221465****Phone
Rasnan221465****Phone
Kand-E-Olia221473****Phone
Damavand22152*****Phone
Gilavand22152*****Phone
Kilan221532****Phone
Koohan221532****Phone
Sara221532****Phone
Zan Va Looman221536****Phone
Garmabsard221537****Phone
Moomaj221542****Phone
Seyyed Abad221543****Phone
Ine Va Razan221545****Phone
Sarbandan221546****Phone
Absard221552****Phone
Jaban221556****Phone
Sorkhdeh221557****Phone
Eslam Abad221559****Phone
Mosha221564****Phone
Vadan221566****Phone
Eroo221569****Phone
Valiasr221572****Phone
Mehr Abad221575****Phone
Abali221582****Phone
Golahak221584****Phone
Pist-E-Abali221588****Phone
Chenar-E-Gharb221593****Phone
Ardine221595****Phone
Joord221595****Phone
Firoozkooh221622****Phone
Jelizjand221632****Phone
Katalan221635****Phone
Seleh Bon221637****Phone
Zarryn Dasht221639****Phone
Amin Abad221642****Phone
Hesarbon221644****Phone
Simin Dasht221649****Phone
Harande221652****Phone
Arjmand221672****Phone
Lazoor221682****Phone
Andriyeh221684****Phone
Osoor221684****Phone
Tehran227*******Phone
Baba Salman2273******Phone
Eslam Shahr228*******Phone
Tehran228*******Phone
Tehran229*******Phone
Firooz Bahram229223****Phone
Ahmad Abad-E-Mostoofi229224****Phone
Hasan Abad Khaleseh229227****Phone
Ali Abad Tapancheh229232****Phone
Irin229235****Phone
Kashanak Marjan Abad229236****Phone
Chichakloo229243****Phone
Ghasem Abad22925*****Phone
Kahrizak22925*****Phone
Ghooch Hesar229262****Phone
Ghamsar-E-Eslam Shahr229263****Phone
Darsoon Abad229265****Phone
Firooz Abad-E-Deh-E-Kheyr229268****Phone
Dotooy-E-Sofla229272****Phone
Toghooz Abad229273****Phone
Gheisar Abad229275****Phone
Hasan Abad Feshapooye229322****Phone
Salman Abad229325****Phone
Ebrahim Abad229326****Phone
Shams Abad229338****Phone
Vahn Abad229342****Phone
Khanlagh229343****Phone
Mohamadiyeh229344****Phone
Robat Karim229422****Phone
Robat Karim229423****Phone
Soltan Abad22943*****Phone
Akbar Abad229435****Phone
Akbar Abad229436****Phone
Manjil Abad229445****Phone
Ghale-E-Mir229446****Phone
Elard229447****Phone
Anjom Abad229448****Phone
Payane229454****Phone
Oorin229457****Phone
Adran229458****Phone
Saleh Abad229462****Phone
Kheir Abad229464****Phone
Nasir Abad Ghajar229465****Phone
Semnan231*******Phone
Miz Semnan231126****Phone
Semnan232*******Phone
Sorkhe232322****Phone
Lasjerd232335****Phone
Aftar232338****Phone
Ala232344****Phone
Momen Abad Semnan232355****Phone
Darjazin232358****Phone
Mehdi Shahr232362****Phone
Shahmirzad232366****Phone
Foolad Mahale232368****Phone
Chashem232372****Phone
Garmsar23242*****Phone
Mohammad Abad232432****Phone
Fandooshe Sefid232433****Phone
Fajr Garmsar232444****Phone
Rikan232452****Phone
Haji Abad232453****Phone
Aradan232454****Phone
Davar Abad232456****Phone
Kahn Abad232457****Phone
Ivanaki232462****Phone
Shahr Sanati Ali Abad232477****Phone
Ivanaki232488****Phone
Damghan23252*****Phone
Chahardeh232532****Phone
Hosein Abad Doolab232534****Phone
Borm232535****Phone
Mehmandost232536****Phone
Jazan232537****Phone
Kalate Roodbar232542****Phone
Naiem Abad232545****Phone
Mayan232547****Phone
Vamarzan232547****Phone
Sanati Damghan232555****Phone
Momen Abad Damghan232568****Phone
Amirie232572****Phone
Darvar232582****Phone
Khorzan232583****Phone
Toyeh Darvar232585****Phone
Seyd Abad232586****Phone
Zanjan241****(***)Phone
Miz Zanjan241126*(***)Phone
Markaze Emam2416***(***)Phone
Abhar242*******Phone
Khoramdare242*******Phone
Zanjan242*******Phone
Sahrin242223****Phone
Armaghankhane242224****Phone
Nimavar242225****Phone
Yamchi242226****Phone
Pangche242227****Phone
Dizaj Abad242228****Phone
Taham242232****Phone
Kavand242233****Phone
Ghaltoogh242234****Phone
Sayan242235****Phone
Vala Rood242236****Phone
Choorzoogh-E-Mojarat242237****Phone
Ezhdehatu242238****Phone
Meshkin242243****Phone
Bughdakandi242244****Phone
Gugjeh Qeya242245****Phone
Bonab242246****Phone
Amadgah-E-Meysam242247****Phone
Homayoon242248****Phone
Azad Sofla242252****Phone
Nik Pey242262****Phone
Ghare Boote242263****Phone
Mehr Abad242265****Phone
Moshampa242267****Phone
Rejin242268****Phone
Hesar Moshampa242272****Phone
Gholi Gheseh242273****Phone
Abbar242282****Phone
Dastjerd242283****Phone
Gilvan242284****Phone
Kilvan242284****Phone
Gilankeshe242285****Phone
Choorzagh-E-Tarom242286****Phone
Hezar Rood242287****Phone
Deram242288****Phone
Ghallat242289****Phone
Sansiz242289****Phone
Tashvir242292****Phone
Gowhar242293****Phone
Handy Kandy242294****Phone
Vanisar242296****Phone
Andaz242297****Phone
Shaghaghi Andaz242297****Phone
Maman242298****Phone
Parcham242298****Phone
Mahneshan242322****Phone
Pari242323****Phone
Dandi Ankooran242352****Phone
Anguran242353****Phone
Zarin Abad Ichrood242372****Phone
Yengi Kand Seyyedlar242376****Phone
Joghin242378****Phone
Halab242382****Phone
Shive242383****Phone
Golabar-E-Sofla242384****Phone
Aghkand242385****Phone
Arkuein242386****Phone
Incheh Rahbari242387****Phone
Chasb242388****Phone
Naktoo242388****Phone
Saeed Abad242392****Phone
Molapiri242394****Phone
Shahrak-E-Ichrood242398****Phone
Khodabande242422****Phone
Jarin242428****Phone
Dotape Sofla242432****Phone
Sejas242433****Phone
Hesar242434****Phone
Sohrevard242435****Phone
Mahmood Abad242436****Phone
Lachvan242438****Phone
Bijghin242439****Phone
Varjooshan242439****Phone
Balke Shir242442****Phone
Khandab242443****Phone
Korsef242445****Phone
Noor Abad242446****Phone
Topghare242447****Phone
Mazidabad242448****Phone
Nalbandan242452****Phone
Aqcheh Qeya242454****Phone
Choozak242455****Phone
Abi Sofla242456****Phone
Gondareh242457****Phone
Boolamaj242458****Phone
Mohammad Abad242458****Phone
Zarin Abad242462****Phone
Hesam Abad242466****Phone
Mohamad Khalaj242467****Phone
Kahla242468****Phone
Bazin242472****Phone
Hay242473****Phone
Gholam Veis242474****Phone
Gol Tappeh242475****Phone
Toozlo242478****Phone
Garmab242482****Phone
Sharif Abad-E-Abhar242532****Phone
Noorin242533****Phone
Meymoon Dare242534****Phone
Gharve242536****Phone
Darsajin242537****Phone
Espas242538****Phone
Rahmat Abad242538****Phone
Sain Ghale242562****Phone
Ghel Hoseynie242564****Phone
Algariz242565****Phone
Sookahriz242566****Phone
Amid Abad242567****Phone
Ardajin242568****Phone
Nasir Abad242572****Phone
Shevir242573****Phone
Pirzaghe242574****Phone
Hidaj242575****Phone
Chargaz242576****Phone
Arhan242578****Phone
Soltanie242582****Phone
Gezel Dare242584****Phone
Yoosef Abad242585****Phone
Vir242586****Phone
Ghare Bolagh242587****Phone
Kheyr Abad242588****Phone
Buein242592****Phone
Sonbolabad242593****Phone
Arasht242673****Phone
Qom251***(****)Phone
Miz Qom251126(****)Phone
Jamkaran252*******Phone
Jandab252*******Phone
Qom252*******Phone
Hajiabad252322****Phone
Taj Khatoon252323****Phone
Mobarak Abad252326****Phone
Rahjerd252327****Phone
Qom Rud252332****Phone
Sanati Shokuhiyeh252334****Phone
Shahrak Sanati Mahmood Abad252335****Phone
Janat Abad252336****Phone
Hoseyn Abad252342****Phone
Langerood252344****Phone
Sanjan252346****Phone
Yekeh Bagh252347****Phone
Zevarian252348****Phone
Salafchegan252366****Phone
Kahak252422****Phone
Bidhend252424****Phone
Venaraj252425****Phone
Tayqan252426****Phone
Fordu252427****Phone
Karamchekan252428****Phone
Veshnoveh252432****Phone
Ghaleh Cham252433****Phone
Sarm252434****Phone
Khadijeh Khatoon252435****Phone
Khaveh252437****Phone
Ciroo252438****Phone
Ali Abad Neyzar252442****Phone
Varjan252443****Phone
Dam Shahr252444****Phone
Meyyem252445****Phone
Neyzar252446****Phone
Hasan Abad-E-Naizar252448****Phone
Khalajestan252522****Phone
Chahak252523****Phone
Kohandan252525****Phone
Mojan252527****Phone
Mehr Zamin252528****Phone
Nayeh252532****Phone
Nevis252533****Phone
Ghahan252534****Phone
Give252535****Phone
Kond Rood252536****Phone
Rastegan252537****Phone
Zizgan252538****Phone
Vasfoonjerd252542****Phone
Jafarabad252622****Phone
Ali Abad Enghelab252627****Phone
Mahmudabad252628****Phone
Pacheyan252633****Phone
Alvir Abad252635****Phone
Markazi255*******Phone
Saveh255*******Phone
Markazi256*******Phone
Shahre Sanati Saveh256234****Phone
Ahamad Abad256236****Phone
Taraz Nahid256237****Phone
Alosejerd256238****Phone
Ooh256242****Phone
Noorali Beik256243****Phone
Ghale Kord256244****Phone
Andis256245****Phone
Saghanligh256246****Phone
Pol Abad256253****Phone
Ghargh Abad256322****Phone
Nobaran256324****Phone
Balgholoh256325****Phone
Razeghan256422****Phone
Mesraghan256432****Phone
Alvir256433****Phone
Alishar256445****Phone
Mamoonie256522****Phone
Zaviyeh256526****Phone
Parandak256528****Phone
Sadr Abad256534****Phone
Hakim Abad256535****Phone
Hosein Abad256536****Phone
Khoshkrood256542****Phone
Ghasem Abad256547****Phone
Karaj261*******Phone
Tehran261*******Phone
Miz Karaj261126****Phone
Tehran262*******Phone
Shrestank262225****Phone
Nesa262226****Phone
Asara262227****Phone
Esara262227****Phone
Shahrestanak262227****Phone
Gachsar262228****Phone
Kandar262232****Phone
Abharak262233****Phone
Arange262233****Phone
Arnage262233****Phone
Adran262234****Phone
Poorkan262235****Phone
Sijan262236****Phone
Siahkolan262237****Phone
Mahdasht262238****Phone
Shahrak-E-Zerayi262243****Phone
Velayat Rood262254****Phone
Shahrak-E-Khatamolanbia262255****Phone
Jey262256****Phone
Vardij262257****Phone
Varish262257****Phone
Charan262258****Phone
Garmdare262264****Phone
Atashgah262267****Phone
Eshtehard262272****Phone
Shahr-E-Sanati Eshtehard262277****Phone
Ipak262278****Phone
Rahmanie262282****Phone
Morad Tapeh262283****Phone
Jaroo262284****Phone
Zaferaniyeh262286****Phone
Shahriar26232*****Phone
Shahrak Andishe262334****Phone
Shahrak Danesh262336****Phone
Haft Jooy262342****Phone
Shahr Abad262343****Phone
Shahid Abad262344****Phone
Akhtar Abad262345****Phone
Biarak262345****Phone
Ferdos262346****Phone
Khoshnam262347****Phone
Farokh Abad262348****Phone
Hesar Sati262349****Phone
Shahrak-E-Andishe26235*****Phone
Yoosef Abad-E-Ghavam262358****Phone
Razy Abad262359****Phone
Ghasem Abad262362****Phone
Jooghin262363****Phone
Bard Abad262364****Phone
Said Abad262365****Phone
Malard262366****Phone
Asad Abad-E-Chaharbagh262368****Phone
Bidgane262372****Phone
Kardzar262373****Phone
Khatoonlar262374****Phone
Asil Abad262375****Phone
Mohamad Abad Vire262376****Phone
Yoosef Abad Sirafi262377****Phone
Beke262378****Phone
Askman262379****Phone
Shahr-E-Ghods26238*****Phone
Vardavard26238*****Phone
Razkan262393****Phone
Akhtar Abad262394****Phone
Nasir Abad-E-Badr262395****Phone
Deh Shad262396****Phone
Hashtgerd26242*****Phone
Chandar262432****Phone
Kordan262433****Phone
Sorkhab262434****Phone
Yengi Emam262435****Phone
Ramjin262436****Phone
Sanghar Abad262437****Phone
Tavoosie262438****Phone
Ahmad Abad-E-Kashani262439****Phone
Ardaheh262444****Phone
Erdehe262444****Phone
Lashgar Abad262445****Phone
Lashkar Abad262445****Phone
Zeki Abad262446****Phone
Eran262447****Phone
Ghove262448****Phone
Ali Seyed Eghbalie262449****Phone
Seyf Abad262452****Phone
Najm Abad262453****Phone
Ajin Dojin262454****Phone
Ghasem Abad262455****Phone
Chahardange262456****Phone
Valian262457****Phone
Oghlan Tape262458****Phone
Gharioz Abad262459****Phone
Khorvin262462****Phone
Tangman262463****Phone
Hio262464****Phone
Khor262465****Phone
Fashand-E-Hashtgerd262466****Phone
Barghan262467****Phone
Said Abad-E-Hashtgerd262468****Phone
Talian-E-Alaghband262469****Phone
Taleghan262472****Phone
Vashteh262474****Phone
Kamal Shahr262475****Phone
Feshandak Taleghan262477****Phone
Joostan262478****Phone
Karud262479****Phone
Goran26248*****Phone
Mangan26248*****Phone
Danbelid262482****Phone
Zeydasht262483****Phone
Mir262486****Phone
Sohan262488****Phone
Bazaj262489****Phone
Sheikh Hasan262522****Phone
Aghasht262523****Phone
Dangizak262525****Phone
Malek Abad262526****Phone
Safar Khajeh262527****Phone
Arab Abad Koh262528****Phone
Nazar Abad26253*****Phone
Meshkin26262*****Phone
Mshkin Dasht262620****Phone
Valad Abad26262*****Phone
Meshkin Dasht262621****Phone
Valad Abad262630****Phone
Valad Abad262631****Phone
Tehran263*******Phone
Fashandak2637******Phone
Tehran265*******Phone
Danbalid-E-Taleghan2652******Phone
Chitgar2657******Phone
Shahrak-E-Danesh2657******Phone
Semnan273*******Phone
Shahrood273*******Phone
Farat273584****Phone
Semnan274*******Phone
Deh Mola274326****Phone
Dizaj Va Rooyan274327****Phone
Hadade274328****Phone
Sanati Shahrood274332****Phone
Badasht274336****Phone
Saad Abad274336****Phone
Tarood274362****Phone
Nardin274367****Phone
Bastam274522****Phone
Kalat Khij274532****Phone
Ghale Nokharghan274534****Phone
Mighan274535****Phone
Pro274536****Phone
Magan274537****Phone
Abarsij274538****Phone
Abar274542****Phone
Khij274543****Phone
Padegan Chehel Dokhtar274545****Phone
Mazaj274547****Phone
Jilan274552****Phone
Mayamei274622****Phone
Bakran274632****Phone
Hosein Abad Kalpoosh274633****Phone
Froomad274635****Phone
Nam Nik274636****Phone
Mohammad Abad Godaneh274642****Phone
Karang274643****Phone
Abrahem Abad274644****Phone
Dasht Shad274644****Phone
Ebrahim Abad274644****Phone
Biarjmand274722****Phone
Givar274732****Phone
Dastgerd274734****Phone
Qazvin281*******Phone
Miz Qazvin281126****Phone
Qazvin282*******Phone
Shahr Sanati Alborz28222*****Phone
Ramshan282225****Phone
Mahmood Abad282226****Phone
Pir Yoosefian282227****Phone
Agh Baba282228****Phone
Haft Sangan282229****Phone
Bidestan282232****Phone
Barjin282233****Phone
Shafie Abad282233****Phone
Raz Jerd282234****Phone
Fersian282235****Phone
Mashaldar282236****Phone
Sharif Abad282237****Phone
Shahrak Shahid Beheshti282238****Phone
Bavres282239****Phone
Kooraneh282242****Phone
Rashtghoon282243****Phone
Choobinder282244****Phone
Najaf Abad282246****Phone
Kharman Sookhteh282247****Phone
Nezam Abad282248****Phone
Hosein Abad Qazvin282249****Phone
Mahmood Abad282252****Phone
Naser Abad282253****Phone
Ghadim Abad282254****Phone
Kamal Abad282255****Phone
Ziba Shahr282256****Phone
Esmaeil Abad282259****Phone
Sir Dan282262****Phone
Altin Kesh282268****Phone
Niyarak282272****Phone
Bekandi282274****Phone
Siyahpoosh282275****Phone
Koohin282276****Phone
Booeing Bashar282277****Phone
Abik28228*****Phone
Ziaran282283****Phone
Khak Ali282284****Phone
Hesar Khorvan282285****Phone
Gheshlagh282286****Phone
Mirpanchi282287****Phone
Hasan Abad Kolaj282288****Phone
Chenasak28229*****Phone
Koondaj282292****Phone
Amad Gah Abik282293****Phone
Abdol Abad282295****Phone
Khoram Poshteh282296****Phone
Raz Mian282322****Phone
Rajaei Dasht282332****Phone
Hir282334****Phone
Moalem Kelayeh282362****Phone
Avan282373****Phone
Zar Abad282374****Phone
Boin Zahra282422****Phone
Ghaleh Hashem Khan282432****Phone
Khoram Abad282433****Phone
Tarzak282434****Phone
Arasanj282435****Phone
Segez Abad282436****Phone
Shahin Tapeh282437****Phone
Roodak282438****Phone
Saeed Abad282439****Phone
Esmat Abad282442****Phone
Ardagh282443****Phone
Rahmat Abad282444****Phone
Mojtamae Lia282445****Phone
Looshkan282446****Phone
Ebrahim Abad282448****Phone
Khoonan282449****Phone
Khoozanin282452****Phone
Danesfahan282453****Phone
Hosein Abad282454****Phone
Amir Abad No282455****Phone
Khiyarej282456****Phone
Shahrestanak282457****Phone
Valazjerd282458****Phone
Zin Abad282459****Phone
Ouj282462****Phone
Esmail Abad282472****Phone
Shahid Abad282473****Phone
Kolanjin282474****Phone
Nosrat Abad282475****Phone
Ab Garm Kharghan282476****Phone
Kamishkan282477****Phone
Niarej282478****Phone
Ali Abad282482****Phone
Ardelan282483****Phone
Artesh Abad282484****Phone
Changooreh282485****Phone
Hesar Valiasr282486****Phone
Takestan28252*****Phone
Ak282532****Phone
Narjeh282533****Phone
Sheyd Esfahan282534****Phone
Yahya Abad282535****Phone
Khoor Hasht282536****Phone
Dial Abad282537****Phone
Kahak282538****Phone
Eghbaliyeh282542****Phone
Nikooyeh282543****Phone
Konashkin282544****Phone
Mehdi Abad Bozorg282545****Phone
Ghamik Bozorg282546****Phone
Endagh282547****Phone
Daghelan282548****Phone
Gharghsin282552****Phone
Kondar282559****Phone
Siae Abad282562****Phone
Heydariyeh282568****Phone
Panah Abad282572****Phone
Dakan Va Rakan282573****Phone
Saj282574****Phone
Nahavand282575****Phone
Farsjin282576****Phone
Ghasem Abad282576****Phone
Ghasem Abad282577****Phone
Shanestagh282578****Phone
Shanstegh282578****Phone
Barazljin282582****Phone
Shard282622****Phone
Rahim Abad282623****Phone
Mohammad Abad Khor Rood282624****Phone
Qazvin284*******Phone
Shal Va Esfarvarin2847******Phone
Tehran291*******Phone
Varamin291*******Phone
Gharchak292*******Phone
Tehran292*******Phone
Bagher Abad29221*****Phone
Gharchk29221*****Phone
Pishva292222****Phone
Tarand292227****Phone
Sargol292228****Phone
Bagh-E-Khavas292232****Phone
Khorin292233****Phone
Zaman Abad292234****Phone
Ghale-E-Nokhalese292235****Phone
Gol Tape292236****Phone
Reyhan Abad292237****Phone
Ahmad Abad-E-Osat292238****Phone
Yoosef Reza292242****Phone
Shoran292243****Phone
Jalil Abad292244****Phone
Ashgh Abad292245****Phone
Moein Abad292246****Phone
Pakdasht29230*****Phone
Ghahi Abad292322****Phone
Alooyi K292323****Phone
Kalin Khalese292324****Phone
Jamal Abad292325****Phone
Hesar Kalak292328****Phone
Hesar Amir292332****Phone
Tochal292335****Phone
Filestan292336****Phone
Ghale-E-No Amlak292337****Phone
Hamamak292338****Phone
Ghiamdasht29234*****Phone
Abbas Abad292342****Phone
Sh-S-Abbas Abad292342****Phone
Karim Abad292345****Phone
Changi292346****Phone
Sharif Abad292347****Phone
Ebrahim Abad292352****Phone
Ghermez Tappeh292353****Phone
Javad Abad292402****Phone
Javad Abad-E-Varamin292402****Phone
Ab Barik292422****Phone
Mohamad Abad-E-Arabha292424****Phone
Ghale Boland292425****Phone
Salman Abad292426****Phone
Ghale-E-Khajeh292427****Phone
Hesar-E-Hasan Beyk292428****Phone
Najaf Abad Toghan292433****Phone
Charmshahr292435****Phone
Rostam Abad292437****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 13 June 2024
Jewish calendar: 26 Sivan 5775
Islamic calendar: 25 Sha'ban 1436
Chinese calendar: 27 day 4 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• Brewer Day (Russia)
• Furniture Maker Day (Russia)
• Commemoration Day (Kyrgyzstan)
• Mother's Day (Afghanistan)
• Saint Anthony's Day (Portugal)
• World Okra Day (Portugal)
• Sewing Machine Day (USA)
• National Kitchen Klutzes of America Day (USA)
• International Young Eagles Day (USA)
Examples of free Sms texts for sending

When we're together, we have such fun - Valentine, you're second to none

Valentines day greetings for sms messages

It is only when we forget all our learning that we begin to know

Graduation greetings for sms messages

A man said his credit card was stolen but he decided not to report it since the thief was spending much less than his wife did

Wife texts for sms messages

Education is what survives when what has been learned has been forgotten

Graduation greetings for sms messages

Wife: What is so interesting in me? Husband: I dont know the meaning of interesting

Wife texts for sms messages

Sending you a jumbo-sized congratulations! You did it

Greetings texts for sms messages

Enthusiasm is contagious. You could start an epidemic

Wisdom texts for sms messages

The happiest of wishes for a halloween, that will be happy in every way for someone like you

Halloween texts for sms messages

See a mistake as a mistake not as 'My' or 'His' mistake. 'My' means guilty - 'His' means anger

Wisdom texts for sms messages

Red for prosperity. Green for happiness blue for longitivity orange for progress pink for friendship. May you be blessed with all shades of holi

Holi greetings for sms messages